‘Robinson Crusoëpark’ is open

Het Robinson Crusoëpark, op de hoek van het Bataviapad en de Schipperskaai/Koopvaardijlaan, is vanaf nu open.

Langs de Schipperskaai bouwt het stedelijke Stadsontwikkelingsbedrijf (in samenwerking met Schipperskaai Development nv) 400 woningen binnen het project de Nieuwe Dokken. Het Robinson Crusoëpark is het eerste van twee groengebieden tussen de gebouwen van ‘de Nieuwe Dokken’ dat klaar is (naast het grotere Kapitein Zeppospark). Een plek voor de buurt waar iedereen welkom is. Het is een klein park, maar met een grote sociale functie. Bewoners kunnen er gaan wandelen en elkaar ontmoeten, kinderen kunnen er spelen, jongeren afspreken.

Het Crusoëpark is 3.265 vierkante meter groot en heeft onder andere een speelgazon en betonnen zitbanken, die op termijn nog houten zittingen krijgen. Het doel is dat elke Gentenaar op maximaal 150 meter van huis van zo’n groene ontmoetingsplek kan genieten. In het park is ook een opvallend maritiem element aanwezig: een oude zeeboei uit de Noordzee. Het nieuwe Bataviapad, dat door het park loopt, verbindt de Schipperskaai met de Koopvaardijlaan. De private partner staat drie jaar in voor het onderhoud, daarna wordt de groenzone kosteloos overgedragen aan de Stad.

De eerstvolgende woongroenzone is vergelijkbaar van grootte en ligt ook tussen de Schipperskaai en Koopvaardijlaan, naast stadsschool Melopee. De aanleg van de woongroenzones en wijkparken is onderdeel van het grotere stadsvernieuwingsproject De Oude Dokken.

Alle info op https://stad.gent/nl/oude-dokken

Al meer dan 70 ‘warme winterplekken’ in Gent!

Omdat de energiefactuur van veel mensen tegenwoordig onvoorstelbaar hoog oploopt, namen collega schepen Rudy Coddens (Armoedebestrijding) en ik een opvallend initiatief: al 70 buurtcentra, lokale dienstencentra, sociale restaurants en open huizen stellen tot eind februari 2023 hun ontmoetingsruimtes open als ‘warme winterplekken’ voor iedereen die zich wil opwarmen.

Gent is een warme stad en moet dat ook blíjven, zeker nu. Met dit aanbod willen we Gentenaars de weg tonen naar een warme ontmoetingsplek in hun buurt. Of het nu is om te telewerken, gezellig bij te praten of om gewoon de handen op te warmen, iedereen is welkom. Dit is een eerste stap die we zelf zetten. We roepen ook andere organisaties op om samen met ons zo veel mogelijk warme plekken te voorzien. Hoe meer hoe beter!

De meeste openingsuren blijven dezelfde, maar veel locaties blijven langer open. Zo is buurtcentrum Macharius op vrijdagavond uitzonderlijk tot 19.30 uur open, is buurtcentrum Dampoort open op zondag, en verwelkomt buurtcentrum Muide ook Gentenaars in de week voor oudejaar.

Dat is vooral mogelijk dankzij de samenwerking met talrijke vrijwilligers en partners in de buurten, waarvoor onze dank! Op elke warme winterplek is er sanitair, op de meeste plaatsen is er wifi. Op sommige locaties kan je genieten van een kop koffie of kom soep, gratis of voor een prijsje.

Organisaties die een warme winterplek willen inrichten mogen mailen naar warmewinterplekken@stad.gent

Alle locaties vind je op stad.gent/warmewinterplekken

plant eerste bomen van bosuitbreiding Gentbrugse Meersen

Als schepen van Openbaar Groen, heb ik op zaterdag 19 november 2022 de eerste bomen gepland van opnieuw een bosuitbreiding in de Gentbrugse Meersen. Die krijgen er nog eens 22 hectare aaneengesloten bos bíj.

Dat is ongeveer even groot als 32 grote voetbalvelden. Vandaag plantten we samen met buurtbewoners en andere Gentenaars de eerste 3.000 bomen. Tegen begin 2025 zal twee derde van die 22 hectare al aangeplant zijn, als onderdeel van het noordelijke deel van de Gentbrugse Meersen dat in totaal 70 hectare groot is en dat we samen met Natuurpunt gaan aanleggen.

Wandelen, kampen bouwen en veel meer

Het wordt een gevarieerd deel, met bos, graslanden en rietmoerassen. De bosuitbreiding van 22 hectare zal ook helemaal toegankelijk zijn. Daar komen in de volgende bestuursperiode nog wandelpaden en zitbanken in. Een schoon vooruitzicht voor de mensen uit de buurt… en bij uitbreiding voor álle Gentenaars. ’t Is hier al formidabel om te wandelen, of om een kamp te bouwen met de kinderen (of zelfs zónder kinderen, voor mensen die jong van geest zijn). Dat wordt dus alleen maar beter!

Er staan in Gent al 137.000 bomen méér dan in 2019 en de teller blijft doorlopen. Dat gaat van bomen in de straat (naast kleiner groen in geveltuintjes en groenslingers en zo), over grote wijkparken in de hele stad, tot de zogenaamde ‘groenpolen’ in de uithoeken van onze stad, zoals de Vinderhoutse Bossen, het Parkbos, en dus ook deze Gentbrugse Meersen.

In het weekend van 26 en 27 november zijn er nog plantacties. Er is er ook al één gepland op 5 maart 2023. Die acties gebeuren samen met Gentse bedrijven, waaronder Evolta en Volvo. De bedrijven betalen de boompjes, hun medewerkers planten ze.

Alle info op www.stad.gent/gentbrugsemeersen (je kan er ook inschrijven om de digitale nieuwsbrief te krijgen)

VRIJWILLIGERSWERK: GOED VOOR MENSEN ÉN ORGANISATIES

Het Vrijwilligerspunt van de Stad Gent organiseerde vandaag op donderdag 17 november 2022 een ‘inspiratiedag’ over inclusief vrijwilligerswerk. Als schepen van Participatie, nam ik er het slotwoord voor mijn rekening.

Vrijwilligers en vrijwilligerswerk, daar hebben we gelukkig geen gebrek aan. 17% van de Gentenaars doet het. Veel volk, als je weet dat we met zo’n 270.000 zijn. Da’s geweldig. Vrijwilligerswerk is bovendien van m, v en x, van alle kleuren, van jong en oud. Maar: alles kan beter uiteraard. We werken in Gent hard aan inclusie. Iedereen moet kunnen deelnemen aan alles wat onze samenleving te bieden heeft. Dat gaat van publieke plaatsen en horecazaken toegankelijk maken voor mensen met een handicap, over praktijktesten tegen discriminatie op de huurmarkt en de arbeidsmarkt, tot kwetsbare mensen vrijwilligerswerk laten doen.

‘Geef kwetsbare mensen kansen’

Dat laatste is absoluut mogelijk, zo toonden ook de eerste resultaten van het Vlaamse ‘WijVrijwilligers’-onderzoek.

In Gent hebben we bovendien een samenwerking met externe partner Kwadraet die voor individuele begeleiding op maat zorgt. Aan ons pilootproject namen negen organisaties deel, hun getuigenissen (te zien en horen tijdens de inspiratiedag) spreken voor zich. Tijdens het project werd duidelijk dat ook groepsmomenten een enorme meerwaarde hadden. Organisaties haalden veel inspiratie bij elkaar. Er is duidelijk nood aan uitwisseling en netwerking… vandaar deze inspiratiedag. Onze boodschap is duidelijk: geef kwetsbare mensen zoveel mogelijk kansen in organisaties. Dat is goed voor die mensen én zal ook de werking zelf beter maken.

Alle info op www.vrijwilligerspunt.stad.gent

BLIJ MET VERGROENDE SPEELPLAATS VAN DE BOOMGAARD

Op dinsdag 15 november 2022 is de nieuwe ‘vergroende’ speelplaats van freinetschool De Boomgaard in de Bommelstraat (in de buurt van het Sint-Pietersstation) aan de pers voorgesteld. Daar zat ik als schepen van Openbaar Groen, uiteraard voor méér dan iets tussen.

Het plan voor die speelplaatsen werden getekend door onze Groendienst. Die maakte ook het beplantingsplan. De klinkers werden vervangen door waterdoorlatende verharding en aan het sportveld liggen nu twee heuvels met planten en struiken. In een van de heuvels is er een amfitheater voor sportwedstrijden en buitenklassen. Daarnaast is er ook een rustige speelzone met een schaduwtuin, zandbak, buitenkeuken, schoolmoestuin en boomhut. We investeerden er zo’n 1.250 euro in, onder andere voor de aankoop van de planten. Zo’n avontuurlijke groene speelplaats is de max voor de kinderen. Bovendien zorgen we ook op dié manier voor meer groen in een dichtbevolkte wijk.

De Dienst Facility Management zorgde voor de betonstraatstenen en de muurtjes, de heuvels en het amfitheater, de paden en de zandbak, en het sportveldje en de speeltoestellen.

Tegelijk werd de nieuwe vleugel van de school ingehuldigd. Daarin zitten nu de burelen, waardoor er elders plaats vrijgekomen is voor twee extra leslokalen. Er is ook een nieuwe ingang (in de Burggravenlaan), een berging voor 132 fietsen, en nieuwe kleedkamers en sanitair, met aparte toiletten op kleutermaat en toiletten die aangepast zijn voor kinderen met een fysieke beperking. Er wordt bovendien enkel nog met regenwater doorgespoeld.

10.000 BLOEMEN IN WOLTERSLAAN

Op vrijdag 11 november 2022 hielp ik de eerste van 10.000 krokussen en narcissen planten in de Wolterslaan.

De bewoners hadden de steun gevraagd van onze Groendienst. Ik heb met veel plezier toegezegd om 10.000 bloembollen te schenken en die samen te planten. Een initiatief zoals dit is zeer belangrijk voor de samenhorigheid tussen de buren, om elkaar beter te leren kennen. Maar ook meer groen in straat en stad is natuurlijk superbelangrijk. Tijdens de moeilijke coronamaanden hebben een pak méér mensen ingezien het belangrijk is om gras en bloemen en struiken en bomen in de buurt te hebben – groene plekken om elkaar in te ontmoeten, of om gewoon van te genieten op jezelf.

Prachtige bloemen voor de deur

Het stadsbestuur had evenwel corona niet nodig om dat te beseffen. “Wij investeren al van vóór maart 2020 heel veel in extra groen. In de grote ‘stadsbossen’ (zoals de Gentbrugse Meersen en de Vinderhoutse bossen), in grote wijkparken in de hele stad, in steeds meer bomen. ’t Is goed om zo’n schoon groen op wandelafstand te hebben, maar ’t is natuurlijk nóg beter als je prachtige bloemen en struiken gewoon voor de deur hebt, ook op plekken waar dat op het eerste gezicht niet zo evident is. In dichtbebouwde wijken zoals hiér, bijvoorbeeld. Dan kunnen dingen zoals groenslingers, straatgeveltuintjes en plantvakken met bomen wonderen doen.”

De Groendienst zal ook zélf nog heesters planten op de kop van de Wolterslaan en de Jan Delvinlaan.

Vanaf 3 april 2023 gaat het nieuwe wijkcirculatieplan in voege. Er heerst nog bezorgdheid in de Wolterlaan over wat dat gaat geven. In maart volgend jaar krijgt elke bewoner een infofolder. Er zullen stewards zijn bij de start, zodat meteen kan ingegrepen worden als het nodig is. En er komt sowieso een evaluatierapport tegen eind 2023, mét inbreng door de bewoners.

‘AFRIKA FILMFESTIVAL GENT’: EMOTIES, KENNIS ÉN BEGRIP

Ik mocht dinsdagavond 25 oktober 2022 het Gentse Luik van het ‘Afrika Filmfestival’ openen, in De Centrale.

Die plek is zowat hét symbool voor samenleven in diversiteit in Gent. Cinema blijft een bijzondere beleving: de totaalervaring van het grote scherm, het indrukwekkende geluid en het zalige pluche… Het is bovendien nog altijd een belangrijk ‘venster op de wereld’. Een goeie film heeft de kracht om wijze lessen te leren (op een heel ándere manier dan in het schoollokaal) én om grote emoties over te brengen. Tijdens het Afrika Filmfestival Gent komen daar nog de debatten, de boekvoorstellingen en tentoonstellingen, de interactieve filmsessies, enzovoort, bovenop. Het nuttige en het aangename, da’s altijd de béste combinatie.

Foute clichés van tafel

‘Afrika Filmfestival vergroot het wereldbeeld en ontkracht de gangbare ideeën over Afrika’ staat er in de missie van het festival. Foute clichés van tafel vegen, da’s altijd goed. Al blijft één cliché stevig overeind: ‘een beeld zegt meer dan duizend woorden’. Daar mag je bij film gerust nog een schep bovenop doen. De twee gelauwerde films die vanavond te zien waren (‘Astel’, van Ramata-Toulaye Sy, Senegal, 2021; en ‘Juwaa’, van Nganji Mutiri, België/DR Congo, 2021) leren lessen over de zoektocht naar je identiteit; over opgroeien en de relatie van kinderen met hun ouders… en alle emoties die daar bij horen.

Filmstad Gent

Bovendien vaart de audiovisuele sector in Afrika er ook wel bij. Wie films maakt, wie acteert, die wil vooral gezién worden. Wel: hier worden ze gezien. Erkenning is één ding, de inkomsten zijn ook echt nódig voor de filmmakers om hun creatieve werk te kunnen verderzetten. Logisch dus, dat het Afrika Filmfestival opnieuw meerdere dagen naar Gent komt – naar filmstad Gent; de stad waar natuurkundige Joseph Plateau bijna 200 jaar geleden al de basis legde voor de cinematograaf en de filmindustrie…

Inclusieve beeldvorming door film

De Stad Gent investeert heel veel in inclusie, onder ons motto ‘Iedereen anders, allemaal Gent’. We organiseren omstaandertrainingen en praktijktests tegen discriminatie. We werken aan de toegankelijkheid van ons openbaar domein en onze gebouwen voor mensen met een handicap. We werken met vzw IN-Gent, het Gentse inburgeringsagentschap waar ik voorzitter van ben, keihard aan de integratie van nieuwkomers. En we doen nog veel meer. Maar ik ben blij, dat daar bovenop (bij wijze van spreken) ‘nog een laag wordt gelegd’, door organisaties uit het middenveld, door ngo’s, én door organisaties zoals dit Afrika Filmfestival. We werken ook aan inclusieve beeldvorming (zeker in al onze eigen communicatie, als stadsbestuur), maar ik ben er van overtuigd dat films zoals die van vanavond, en bij uitbreiding dit hele festival, veel meer impact hebben, als het gaat om meer kennis en begrip bij de kijkers.

Alle info op www.afrikafilmfestival.be/

JONGE NIEUWKOMERS AAN LEUKE HOBBY HELPEN

Het is wijd en zijd bekend dat ik al eens graag ‘een beentje uitsla’ op de dansvloer. Op dinsdagochtend 18 oktober 2022 mocht ik nog eens mijn beste moves bovenhalen tijdens… een workshop Capoeira op Planeet Gent in De Centrale. Excuseer?

Capoeira is een Braziliaanse vecht-dans, daar had ik al wat ervaring mee. Belangrijker: ‘Planeet Gent’ is een dag waarop Gentse organisaties anderstalige nieuwkomers uit het secundair onderwijs die recent in Gent aankwamen, laten kennismaken met hun aanbod tijdens een dag vol actieve workshops”, legt Astrid uit. Meer dan 14 organisaties nemen deel, zoals vzw JONG, Groep Intro, Habbekrats, Graffitti vzw en Mediaraven. T shirts pimpen, stickers maken, breakdance, muurklimmen, capoeira, basketball, muziek, open lab digitale skills… Er is voor elk wat wils.

Planeet Gent werd voor het eerst georganiseerd in 2003, door vzw IN-Gent (het Gentse inburgeringsagentschap waarvan Astrid voorzitter is) en de Jeugddienst.

Gent is ook stad van toekomst!

Het is onze taak om mensen dichter bij mekaar te brengen, onder ons motto ‘Iedereen anders, allemaal Gent’. Een fijne hobby hebben, dat helpt om nieuwe vrienden te maken en tegelijk op een ontspannen manier (buiten school) Nederlands verder te oefenen. Als anderstalige nieuwkomer is het niet evident om de weg te vinden binnen het ruime vrijetijdsaanbod. Op deze manier helpen we een handje. Gent is stad van aankomst maar moet evenzeer stad van toekomst zijn!

Normaal duurt Planeet Gent één dag, dit jaar waren het er twee (dinsdag 18 en donderdag 20 oktober). Zodat geven we alle jongeren de kans om deel te nemen. We verwachten er 530, da’s bijna twee keer zoveel als het gemiddelde van de vorige edities (300), voornamelijk door de Oekraïnecrisis. De jongeren komen uit vijf scholen: het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, de Toren van Babel, Tectura, Richtpunt en het VISO.

Nieuw ‘geboortebos’ in Vinderhoutse Bossen: Liefde voor kinderen en bomen combineren

Samen met tientallen ouders van kindjes geboren in 2021 planten we de eerste boompjes van nieuwe ‘geboortebos’ zijn geplant, middenin de Vinderhoutse Bossen. Het is al het derde geboortebos in Gent, na dat in de Gentbrugse Meersen en in het ‘Zwijntjesbos’ in Zwijnaarde (in het grotere Parkbos).

We combineren twee grote liefdes van de mensen: de liefde voor hun kinderen en die voor bomen! Een magnifiek initiatief dat al 14 jaar oud is. We planten vandaag ongeveer 1.500 inheemse boompjes en struiken. Er is keuze uit maar liefst 14 soorten. Naast loofbomen (zoals eiken, hazelaars, beuken en fladderiepen) kan men ook een fruitboompje planten (zoals een wilde peer, of zoete en zure kers). In totaal wordt ons geboortebos 3 hectare groot, ongeveer even groot als 5 grote voetbalvelden.

En vooral: da’s nog eens 1.500 boompjes bij op de teller. Onze ambitie is om in de periode van 2019 tot en met 2025 150.000 bomen extra te hebben in Gent. Eind 2021 stond de teller al op 137.000. We zíjn er dus bijna. Wat nu niet wil zeggen dat we met zijn allen nog rap 10.000 kinderen moeten bíj maken in de komende drie jaar…

Geboortemonument mét kindernamen

In het geboortebos staat ook een geboortemonument van kunstenaar Stefan Schöning, net zoals in Getbrugge en Zwijnaarde. Het verwijst naar een tipi waarin de baby richting toekomst kijkt. Er hoort ook een zitbank bij. Alle Gentse ouders van 2021 kunnen de naam van hun kindje op dat monument laten zetten. Dat geldt óók voor overleden kindjes en ‘sterrenkindjes’ trouwens, want hoewel die er helaas niet meer zijn, worden die nooit vergeten…

Wie de naam van zijn kindje er bij wil moet vooraf formeel toelating geven. Dat kan door ten laatste op 31 oktober te bellen naar Gentinfo (09 210 10 10) of online via www.stad.gent/geboortebosDe namen worden er tegen de lente van 2023 opgezet.