Afbraak van betonnen platen in Citadelpark Gent is gestart

Het is zo ver: de betonnen vloerplaat in het Citadelpark (vroeger een deel van Hal 6) wordt uitgebroken. Ik mocht met veel plezier de eerste platen verwijderen… als chauffeur van een heuse vorkheftruck! Ik heb officieel de coolste job denkbaar!

Er worden niet minder dan 514 zogenaamde ‘Stelconplaten’ uitgebroken. Die zullen door een aannemer worden hergebruikt. Daarnaast worden ook de betonnen tussenstukken uitgebroken. In totaal wordt ongeveer 2.750m² onthardt. Het glooiende landschap van het park wordt doorgetrokken tot in deze tuin tussen het Kuipke en het SMAK. Er komt ook een een speel- en ligweide. Een ondiepe wadi zorgt ervoor dat het water langzaam kan infiltreren in de ondergrond. Het wordt een prachtig nieuw deel in één van onze mooiste parken!

De zone wordt ingezaaid met gras en een bloemen- en klavermengsel. Ze blijft ongeveer twee maanden afgesloten, tot het gras voldoende gegroeid is. In het volgende plantseizoen (november 2023-maart 2024) worden er enkele grotere bomen, meerstammigen, heesters en vaste planten aangeplant.

Aan de gevel van het legendarische Kuipke komt in het najaar ook nog tijdelijk gevelgroen (voor de gevel zelf wordt afgewerkt), met een klimconstructie en klimplanten, zodat de ‘tussentuin’ tussen SMAK en Kuipke een nóg groenere aanblik krijgt.

Bewoners bepaalden mee het toekomstplan

De buurtbewoners hadden een serieuze vinger in de pap van al die plannen. Daar ben ik, als schepen ook bevoegd voor Participatie, uiteraard óók blij om. Er zijn gesprekstafels met de klankbordgroep geweest op basis van een eerste ontwerp. Daar zijn toen heel veel suggesties gedaan. De groengevel, de vragen rond de bloemrijke beplanting en zichtassen zijn meegenomen in het ontwerp. Er was ook veel vraag naar eetbare beplanting. Die zal meer vorm kunnen krijgen in de Rozentuin – als er draagvlak en interesse is om die te gaan omvormen tot ‘productieve tuin’.

Langs de zijden van de gebouwen (Kuipke, Floraliënhal, ICC) blijft een gedeelte van de platen liggen voor de nood(brandweer)weg bij rampen.

Politiecontroles professioneler maken, voor meer vertrouwen tussen burgers en politie

Onze Gentse Flikken vatten wekelijks criminelen door politiecontroles op straat. Maar die controles kunnen bij de gecontroleerden wel voor een gevoel van onrechtvaardigheid zorgen. Omdat een goed vertrouwen tussen burger en politie belangrijk is, liet ik een team van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Universiteit Gent een onderzoek uitvoeren naar het handelingskader ‘professioneel profileren’ (de richtlijnen voor gerichte en efficiënte identiteitscontroles) van de Gentse politie.

Want ik krijg, als schepen van Gelijke kansen, regelmatig signalen van burgers die zich niet rechtvaardig behandeld voelen door de politie. We nemen die signalen ernstig. Een goede verstandhouding tussen burger en politie begint op straat, tijdens onderlinge contacten. Daarom is het zo belangrijk dat politieagenten zich niet laten leiden door vooroordelen, maar wel tewerk gaan op basis van feitelijke criteria. De politie nam zelf al het initiatief om met een ‘handelingskader’ te werken voor professionele controles. Het onderzoek geeft ons nu zicht op de goede punten en de verbeterpunten. Daar gaan we nu mee aan de slag, want zowel onze politie als onze samenleving wordt daar beter van. De Gentenaars hebben hun Flikken nodig, de politie heeft de Gentenaars nodig.

Meer spontane uitleg over identiteitscontroles

De onderzoekers observeerden 306 identiteitscontroles. Ze analyseerden of die volgens de juiste procedures verliepen. Bijna alle onderzochte controles gebeurden neutraal en respectvol, maar in meer dan de helft van de observaties was er geen spontane uitleg van de motieven en nog minder over de verdere politionele handelingen zoals fouillering. In één op vijf controles was er ook sprake van een vorm van respectloos gedrag, zoals iemand ruw onderbreken.

De onderzoekers stellen daarom voor dat de politie meer aandacht besteedt aan de (spontane) verantwoording en correcte uitleg bij een identiteitscontrole, ongeacht de aard.

Bijkomende aandacht in opleidingen

De kennis over het handelingskader maakt deel uit van de basisopleiding van politiemensen. Nationaal wordt momenteel een online opleidingspakket uitgewerkt met de naam ‘Pro-profile’, in samenwerking met het Hannah Arendt Instituut. Ook de Politie Gent werkt daaraan mee. Elke nieuwe medewerker zal dus grondig opgeleid zijn inzake politiecontroles.

De Gentse Flikken krijgen na die basisopleiding ook een online vervolgopleiding binnen het eigen korps. Die werd als positief ervaren, maar heeft weinig impact op het handelen op het terrein. Hoewel bijna 60 procent van de respondenten aangeeft dat de opleiding toepasselijk was voor de werksituatie, zegt 56 procent niet geconfronteerd te zijn met situaties die aan de opleiding deden terugdenken. Ook de mate waarin de kennis ‘blijft hangen’ na enkele maanden, is beperkt.

Daarom wordt voor de huidige medewerkers van Politiezone Gent momenteel een nieuwe opleidingsmodule ontwikkeld, bestaande uit intervisieworkshops (waarin leidinggevenden met elkaar hun ervaringen delen om continu feedback te geven over de toepassing van het handelingskader). In het najaar van 2023 wordt die derde module voor het eerst getest bij Gentse Flikken die vaak controles moeten uitvoeren. Daarnaast werkt de politiezone sinds kort ook met Virtual Reality-opleidingen waar medewerkers onmiddellijk samen een situatie beleven en daar vervolgens open en eerlijk over in debat gaan.

De onderzoekers evalueren deze opleidingen als positief, de politie wil er dan ook extra op inzetten.

Systematische identiteitscontroles helder communiceren

Het onderzoek toont ook aan dat bij systematische identiteitscontroles (van alle mensen op het openbaar domein, binnen een vooraf bepaalde zone en periode goedgekeurd door de burgemeester) politiemensen niet geneigd zijn om spontaan uitleg te geven over de reden van controle. Systematische acties kunnen de bewoners een gevoel van ‘overpolicing’ geven en hun vertrouwen in de politie aantasten. De onderzoekers bevelen daarom aan om steeds helder te communiceren over systematische identiteitscontroles.

Mensen begrijpen echt wel dat de politie haar werk moet kunnen doen, maar wanneer ze een identiteitscontrole krijgen, vinden ze het ook maar normaal dat ze uitleg krijgen over waaróm die controle gebeurt.

Met dat verbeterpunt gaat de korpsleiding de volgende maanden aan de slag, in overleg met Stad Gent.

Dialoog versterken

Op dit moment lopen er reeds enkele goede initiatieven om de verstandhouding tussen burger en politie te bevorderen. De Stad Gent en Politiezone Gent zullen daar nog meer in investeren. Vanuit het gelijkekansenbeleid zal daar blijvende aandacht voor zijn. De Stad en Politie Gent zullen samen initiatieven uitwerken die de verbinding tussen burgers en politie versterken.

Ik vind een diepgaande dialoog tussen Flikken en Gentenaars, jong en oud, met diverse achtergronden, ontzettend belangrijk. Want onbekend is onbemind. Als je elkaar beter leert kennen, krijg je ook meer begrip.

Bouw nieuw buurthuis voor wijk Watersportbaan gestart

Op donderdag 4 mei 2023 heb ik de eerste werken aan het nieuwe buurthuis in de wijk Watersportbaan uitgevoerd.

Een heuglijk moment voor de wijk! Sinds het verdwijnen van het ontmoetingscentrum De Kring, in het najaar van 2020, was er geen gelijkaardige plek meer in de wijk. We hebben gezocht naar dé perfecte plek en vonden die centraal in de wijk, goed zichtbaar, tussen de Electra, de Borluut en de Belvedère. ’t Wordt echt een huis voor én van de buurt. Studio Lauka heeft het ontworpen op basis van gesprekken met bewoners, hun suggesties, hun dromen… Nu gaat de eerste spade in de grond, de opening is voorzien midden volgend jaar.

Het buurthuis krijgt een opvallende, vijfhoekige vorm. Het zal een polyvalente publieke zaal met bar, een keuken en een kleine vergaderruimte hebben. Luifels rondom zorgen voor beschutting voor ontmoetingen en activiteiten in openlucht. Verwarming en verkoeling gebeuren via een warmtepomp, er wordt gewerkt met duurzame bouwmaterialen, er komen zonnepanelen op het dak en het regenwater wordt opgevangen. De bouw van het buurthuis kost iets meer dan een miljoen euro en is mee mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de Vlaamse Overheid (496.020 euro) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (165.135,53 euro). De Stad Gent betaalt precies 396.638,43 euro.

Onderdeel van totale vernieuwing van de wijk

Het nieuwe buurthuis is één van de eerste mijlpalen van de totale vernieuwing van de wijk. We hebben de duidelijke keuze gemaakt om te blijven investeren in de wijk, ondanks moeilijke budgettaire omstandigheden. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan een toekomstvisie voor de wijk – over nieuwe woonvormen, de inrichting van de publieke ruimte, de voorzieningen en diensten die hier moeten aanwezig zijn. Deze wijk is ontworpen en gebouwd in de jaren ’50, het is tijd voor vernieuwing – op mensenmaat, alles dichtbij, en vooral: samen met de bewoners. Die moet normaal in het najaar klaar zijn, dan komen we er mee naar de wijk zodat iedereen er ‘zijn gedacht kan over zeggen’.

Alle info over de wijk Watersportbaan-Ekkergem vind je op de website van de Stad Gent

Voorstelling toeristische route voor blinden en doven met voelplaten en gebarentaal

Op donderdagmiddag 3 mei 2023 mocht ik een heel bijzondere wandeling voorstellen: de toegankelijke toeristische route voor blinden en doven.

In Gent willen we dat iedereen zich overal en altijd welkom voelt. Dat geldt voor Gentenaars maar ook voor bezoekers. Sinds juni 2021 is er al de wandeling en brochure ‘Gent, toegankelijk voor iedereen’, met informatie over toegankelijke musea, gebouwen, cafés, restaurants en openbare toiletten. Maar die was vooral gericht op mensen die moeilijk te been zijn of rolstoelgebruikers. Nu zijn er langs de route ook voelplaten voor blinden en slechtzienden. Daarop staat bovendien een QR-code om audio-beschrijving te activeren. Je kan dus luisteren naar uitleg over hoe het gebouw eruitziet, en tegelijk voelen wat er beschreven wordt. Er zijn trouwens ook filmpjes in Vlaamse Gebarentaal, waardoor de wandeling meteen ook toegankelijk is voor doven en slechthorenden.

De route is een project van Toerisme Vlaanderen. Anymedia en DiAX hebben het uitgewerkt, samen met Herman Caulier, die als ervaringsdeskundige vrijwilliger is voor de Stad Gent. Het is één van de 32 acties in het nieuwe ‘Actieplan Toegankelijkheid’ dat we in maart hebben voorgesteld.

Met zo’n acties maken we echt een verschil in het dagelijkse leven van mensen. Tegelijk werken we ook aan zaken op lange termijn, zoals hulpmiddelen op het terrein (zoals hellende vlakken en een mobiele rolstoellift), over het screenen van onze stadsgebouwen, tot voorwaarden opleggen bij subsidies, vergunningen en erkenningen door de Stad.

‘Nothing about us, without us’

De toeristische route voor blinden kwam op een typisch Gentse manier tot stand. Acties en ingrepen rond toegankelijkheid zijn pas op maat en duurzaam als ze er komen na inspraak door ervaringsdeskundigen, zoals Herman in dit geval. Onze klankbordgroep telt 35 actieve leden: personen met een beperking, ouderen, mensen in armoede, anderstaligen, LGBTQI+-personen, enzovoort. Zij weten hoe het is in Gent te wonen en te leven, om Gent te bezoeken. Zij geven aan op welke drempels zij letterlijk en figuurlijk botsen. Daar zetten wij dan acties rond op, om die problemen op te lossen.

Alle info vind je op de website van de Stad Gent

Gent investeert om stad sneller toegankelijk te maken

De Stad Gent lanceert een plan met 32 nieuwe acties voor integrale toegankelijkheid. Op korte termijn zijn er enkele snelle ingrepen, zoals de groepsaankoop van een 300-tal hellende vlakken en een verplaatsbare toegankelijke bus- en tramhalte om de toegankelijkheid voor minder mobiele Gentenaars concreet te verbeteren, maar ook op (middel)lange termijn staan er initiatieven op de planning.

De Stad Gent stelt vandaag, op vrijdag 3 maart 2023, een tweede actieplan integrale toegankelijkheid voor, opnieuw uitgewerkt met advies van ervaringsdeskundigen en diverse adviesraden. Het plan voor de periode 2023 tot 2025 bevat 32 nieuwe acties.

Op korte termijn koopt de Stad Gent een 300-tal hellende vlakken om onder meer stadsgebouwen, handelspanden en schoolgebouwen betreedbaar te maken voor rolstoelgebruikers, al zeker op plekken waar ze de toegankelijkheid van het openbaar domein niet hinderen. De Stad koopt ook een toegankelijke tijdelijke halte om bus- of tramhaltes toegankelijk te maken bij omleidingen en een mobiele rolstoellift voor tijdelijke invullingen.

We willen vandaag het verschil maken in het dagelijks leven van mensen én tegelijk op lange termijn werken. Daarom investeren we met een groepsaankoop in hulpmiddelen op het terrein, zoals hellende vlakken en een mobiele rolstoellift. Tezelfdertijd gebruiken we hefbomen om toegankelijkheid hoger op de agenda te zetten bij alle Gentenaars en Gentse organisaties. Dit door voorwaarden op te nemen voor subsidies, vergunningen en erkenningen.

Eigen werking

Ook op middellange en lange termijn wordt gewerkt aan integrale toegankelijkheid. De komende twee jaar zal Gent investeren in uitgebreide screenings van een selectie van stadsgebouwen met een publieksfunctie. Deze toegankelijkheidsscreenings zal de Stad tegen betaling laten uitvoeren door Inter, het Vlaams Agentschap voor Toegankelijkheid. Aan de hand van de resultaten worden gerichte verbeteringen uitgevoerd. De screenings zullen ook leren hoeveel budget er nodig is om meer structurele aanpassingen te doen.

De Stad zet ook nog meer in op toegankelijke communicatie. Zo gebruiken stadsdiensten voortaan taaliconen voor activiteiten. Zo’n icoon met vereiste taalkennis geeft anderstaligen de informatie om comfortabel deel te nemen en Nederlands te oefenen terwijl ze participeren. En het baliepersoneel krijgt een opleiding rond het inschakelen van taalhulpmiddelen zoals mobiele ringleiding, tolken of interculturele bemiddelaars.

Voorwaarde voor attesten, vergunningen of subsidies

De stad verhoogt op termijn het aandeel toegankelijke handelspanden door te onderzoeken of en hoe toegankelijkheid meer bindend kan worden opgenomen als voorwaarde in het horeca-attest, de omgevingsvergunning en het reglement voor verfraaiing van handelspanden. Op die manier bereikt de Stad startende horeca-uitbaters die plannen te (ver)bouwen, met of zonder omgevingsvergunning. Handelaars die al een zaak hebben, worden gemotiveerd via communicatie- en sensibiliseringsacties.

Ambitieuze bovenlokale regelgeving

Tot slot ijvert de Stad Gent voor een meer ambitieuze bovenlokale regelgeving, want de louter stedelijke regelgeving kan als hefboom niet alles aanpakken. Het stadsbestuur vraagt de Vlaamse overheid om, net zoals in Frankrijk is gebeurd, een decreet uit te vaardigen dat ervoor zorgt dat alle publieke gebouwen in tien jaar tijd toegankelijk zijn. Tezelfdertijd blijft de Stad Gent constructief meewerken met Vlaanderen én blijft de Stad lokale knelpunten aankaarten.

Denk aan mensen met een beperking als je je fiets stalt!

Ik stoor mij vaak aan fietsen die 2, 3, soms zelfs 4 rijen dik tegen huisgevels op het trottoir gestald staan. Vooral omdat ik dan denk: hoe frustrerend moet het zijn voor een rolstoelgebruiker, een blinde, en oudere met een rollator of een moeder met een kinderwagen, als die de straat op moet (als dat al kán) om door te kunnen?

Daarom besloot ik actie te ondernemen. Ik ben met een team op stap gegaan om aan alle fout gestalde fietsen een kaartje te hangen met de boodschap om in ’t vervolg genoeg plaats te laten. Want: hoe meer mensen beseffen dat ze rekening moeten houden met mensen met een beperking, hoe beter. Zo maken we allemaal samen van Gent een écht inclusieve stad, waar het voor iederéén fijn leven is.

In elk geval: alles over ‘Werken aan een toegankelijk Gent’ vind je hier

3 jaar in 3 minuten

Het is januari 2022, dus ik ben halfweg als schepen. Wat een voorrecht. What a ride. Voor we ‘de matras keren’, geef ik in dit filmpje een terugblik in 3 minuten op wat we, samen met honderden stadsmedewerkers, verenigingen en vrijwilligers, in 3 jaar hebben gedaan.

De tekstversie van de video vind je hieronder:

We hebben 82 hectaren bos bijgeplant, het meeste in heel Vlaanderen.

Er kwamen zo 137.000 bomen bij.

Met het Wijkbudget gaven we 2,4 miljoen euro in handen van de Gentenaars zelf, die er 56 projecten mee uit de grond stampten in 11 verschillende wijken.

En we hebben 20 parken totaal vernieuwd of nieuw aangelegd.

487 projecten om ontmoetingen en emancipatie te stimuleren kregen steun van ‘Samen Aan Zet’.

We gaven omstaandertrainingen aan 253 Gentenaars – ambtenaren, mensen uit het nachtleven, het onderwijs en het jeugdvoetbal – want IEDEREEN kan leren reageren tégen haatspraak en intimidatie.

De coronacrisis gingen we samen te lijf met 2.000 extra vrijwilligers bij Gent Helpt.

Onder de ‘klak’ van ‘Covitesse 6’ staken we samen met Gentse artiesten, de Gentenaars een hart onder de riem.

We beloofden om het basiswerk bij sociale verenigingen te versterken en deden dat ook: 27 organisaties kregen samen 800.000 euro extra structurele steun om het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaars te versterken.

We voerden praktijktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt en lieten daarbij voor het eerst discriminatie op basis van transgender identiteit of kanker-ervaring in kaart brengen.

We zorgen voor speelplezier met 43 nieuwe speeltuinen – én voor het eerst in Gent: speeltuigen voor kinderen in een rolstoel.

We verdeelden 9.000 mondmaskers-met-venster voor doven.

We maken Gent stap voor stap toegankelijker en doen dat altijd samen met ervaringsdeskundigen: door hun hulp kreeg ons Lichtfestival het label ‘toegankelijk evenement’.

We hebben 28 tijdelijke invullingen opgestart, zoals de Meubelfabriek en Malem Street Art.

We trapten 8 grote projecten af die samen 780.000 euro kregen uit het gloednieuwe Sociaal Innovatiefonds.

Met het RUP Groen beschermden we in één klap 370 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – aan park, bos of natuur.

We verdeelden 2.000 sets kleurpotloden in alle huidskleuren in Gentse lagere scholen.

We lieten Gentenaars 323 straattuintjes adopteren; en maakten onze straten groener en koeler met 1.964 geveltuinen en 50 groenslingers.

We startten een stadsdebat over het Caermersklooster.

Al het nieuwe publiek sanitair moet voortaan integraal toegankelijk en genderinclusief zijn – we openden alvast het eerste!

We voeren academisch onderzoek naar de professionaliteit van identiteitscontroles en bouwen zo aan meer vertrouwen tussen politie en burger.

We houden 11 repaircafés die de digitale kloof dichten, en al 1.200 toestellen herstelden en verdeelden.

We hebben meer dan 5.000 nieuwkomers helpen inburgeren in Gent, en stuurden 242 buddy-duo’s op pad.

We experimenteerden met twee gelote burgerpanels: in de Muide en in Drongen beslisten ZIJ over het wijkbudget voor hun wijk.

We hadden vorige zomer 21 leefstraten en 13 leefpleinen, meer dan ooit tevoren.

En… het beste moet nog komen! Op naar de volgende drie jaar!

Een hoopvol 2022

In 2022 maken we samen van Gent een stad waar je ongedwongen jezelf kan zijn. Schouder aan schouder, elke dag bouwen aan een warme samenleving waar iedereen VOORUIT kan in het leven. Feesten als het kan, strijden als het moet. Daar blijf ik voor gaan. Voor jou, voor jullie, voor ons.

We hebben heel wat plannen voor 2022:

  1. We breiden parken, bos en natuur uit, voor en met de Gentenaar (we (her)openen 9 parken in 2022!)
  2. We verhogen gelijke kansen voor doelgroepen met een verhoogd risico op maatschappelijke kwetsbaarheid (we organiseren gratis omstaandertrainingen om een vuist te maken tegen discriminatie, racisme, intimidatie en ongepast gedrag; en we herhalen de praktijktesten op de huisvestingsmarkt)
  3. We maken de stad beter toegankelijk voor mensen met een beperking (we vernieuwen de overeenkomst met MOBAR vzw over het aangepast rolstoel- en vrijwilligersvervoer)
  4. We versterken en verbinden sociale netwerken (we groeien door naar 40 leefstraten per jaar, samen met de buurt)
  5. We versterken de lokale participatie voor alle Gentenaars (heel wat Wijkbudgetprojecten starten op in co-creatie met de indieners, verspreid over 11 wijken)
  6. We pakken de maatschappelijke uitdagingen in de wijken aan, samen met partnerorganisaties (we versterken onze inzet op leefbaarheid rond sociale hoogbouw in de wijken Watersportbaan, Nieuw Gent, Westveld en de Scandinaviëblokken aan de Afrikalaan)
  7. We versterken vrijwilligers en zetten in op samenwerking met een divers verenigingsleven (met het ‘Pioniersfonds’ versterken we opstartende initiatieven, in 2022 krijgen Burgerplicht, de Kookploeg en Genderspectrum ondersteuning)

… en zo hebben we nog een heleboel plannen. Het volledige overzicht vind je hier.

Zekerheid voor iedereen: met sterke kinderopvang, échte praktijktesten & meer aandacht voor een gezonde omgeving

Ik ben geboren in Gent en had het geluk in een warm nest op te groeien. Ik kreeg er waarden mee die ik koester: respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid. Politiek kreeg ik niet met de paplepel mee, maar was een weloverwogen keuze na enkele jaren werken rond thema’s als armoede, welzijn en kinderrechten. Ik ben socialist omdat wij streven naar een maatschappij gebaseerd op solidariteit en gelijkwaardigheid. Ik geloof niet dat een individu alleen verantwoordelijk is voor zijn lot, maar wel in sterke, herverdelende structuren die het beste in mensen naar boven halen. Dit is mijn engagement: ik zoek kritisch, maar positief en samen met zoveel mogelijk bondgenoten naar wat echt werkt om onze samenleving beter te maken. Voor iedereen.

Na 6 jaar Gentse gemeenteraad, ben ik sinds enkele maanden schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen. Ik vind het fantastisch om mee te werken aan een warme stad voor alle Gentenaars. Ik zal de komende 6 jaar alles geven voor een stad waarin iemands afkomst, gender, handicap… geen rol speelt in de kansen die men krijgt. Voor warme wijken, waaraan burgers zelf mee vorm kunnen geven en waar we elkaar in een groene, gezonde omgeving kunnen ontmoeten.

Maar om dat mogelijk te maken, moet ook de Vlaamse overheid mee. Daarom sta ik ook deze keer met volle overtuiging op de lijst. Van op de voorlaatste plaats steun ik onze topkandidaten voor het Vlaams Parlement. Sterke kandidaten als Conner, Freya, Kurt, Issam, Sven en eerste opvolger Emine wil ik in het Vlaams Parlement en nog liever: in de Vlaamse Regering! Daar kunnen zij mee zorgen voor een sociaal klimaatbeleid, betaalbare en betrouwbare zorg, een gelijkekansenbeleid met échte praktijktesten. Omdat we samen solidariteit en emancipatie in de praktijk kunnen brengen. Omdat we samen werk kunnen maken van een warme samenleving waarin er zekerheid is. Voor iedereen.

Astrid De Bruycker, Plaats 26 – Vlaams Parlement