Kunst op straat: enkel in het centrum?

Een Gents communicatiebureau lanceerde vorige week een filmpje waarin ze zogezegd het werk van Ann Veronica Janssens (intussen bijgenaamd “de poutrel”) gingen stelen op de Korenmarkt om het te verplaatsen naar de Muide. Want geen kunst in de Muide – dat pikken ze niet. Goede grap, maar ook: een terechte boodschap. Kunst in de openbare ruimte is niet iets voor het centrum alleen.

Ik vroeg aan schepen Annelies Storms of de bewoners van de 19e eeuwse gordel en de deelgemeenten er mogen op rekenen dat de stad ook in hun wijken investeert in kunst. Het antwoord was positief. Ledeberg, de Bloemekeswijk, Drongen, de Papegaaistraat, de Brugse Poort en Lees verder

Meer slingerend groen

Vers van de pers: Gent gaat voor groenslingers. Come again? Groenslingers zijn gevelplanten die langs een kabel, van gevel naar gevel, dwars over de straat groeien. Een groenslinger is, net als een geveltuintje, een prima oplossing voor smalle straten zonder bomen.

groenslinger
Foto: plantwerpen.be

In Borgerhout kunnen inwoners al enige tijd steun krijgen voor het aanleggen van zogenaamde groenslingers. Met de wedstrijd ‘Meer groen in Oud-Borgerhout’ riep het districtsbestuur van Borgerhout in 2008 de bewoners op om mee te denken hoe ze hun grijze omgeving groener kunnen maken. Het voorstel van de winnaar was even eenvoudig als origineel. Er is vaak weinig plaats voor meer groen in een dichtbevolkt gebied. Waarom dan geen groenslingers ophangen? Het voorstel werd gerealiseerd en is al naar andere plaatsen overgedragen.In Antwerpen kunnen burgers ondersteuning krijgen bij het aanvragen van vergunningen en bij de logistiek. Het bijsnoeien aan de gevel doet de bewoner zelf, voor het deel boven de rijweg staan de diensten van de stad in.

Dat is precies hoe de bevoegde schepenen Tom Balthazar en Filip Watteeuw het willen aanpakken.  In het kort: de eigenaars van de beide gevels moeten schriftelijk akkoord gaan, de bewoners moeten zelf instaan voor het groen aan de gevels en de groendienst zal instaan voor het plaatsen van de kabels en het onderhoud van het groen boven de straat.

De groenslingers komen er in twee fasen. Ten eerste gaat men vanaf nu de groenslingers uittesten bij heraanleg van straten waar de breedte van de straat nauwelijks ander groen toelaat. Dat zal onder meer gebeuren in de Zoutstraat, de Sint Jansvest, de Sagemansstraat en de Brandstraat. Ten tweede komt er een stadsbreed kader om ook inwoners die zelf het initiatief willen nemen te ondersteunen.

Radiostilte over de Meibloemsite

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

In december 2015 keurde de Gemeenteraad de zaak van de wegen af die noodzakelijk was voor de verkaveling van de Meibloemiste (de terreinen van de vroegere bowling en meubelfabriek in de Meibloemstraat in de Brugse Poort). Schepen Tom Balthazar gaf toen aan dat de stad zich nog steeds bereid toont de site aan een redelijke prijs aan te kopen.

Tijdens de Gemeenteraad van februari 2016 vroeg ik de schepen naar een stand van zaken. Hij antwoordde dat er door de ontwikkelaar geen rechtsmiddelen werden aangewend tegen de beslissingen van de Gemeenteraad en het College. Volgens de dienst stedenbouw is er op dit moment ook geen nieuwe aanvraag, noch is er een afspraak tot vooroverleg. De stad voerde nog geen nieuwe gesprekken over een mogelijke aankoop. Het aanbod om de site te kopen voor de aankoopprijs werd in december kenbaar gemaakt en geldt nog steeds. De bal ligt nu in het kamp van de ontwikkelaar.

Gents circulatieplan verdient beter dan ja/neen

Schermafbeelding 2016-02-23 om 00.13.34Het nieuwe circulatieplan voor de stad Gent verdient veel beter dan een simpele ja/neen-vraag. De Gentse meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open Vld) wijzen daarom het voorstel tot referendum af. We willen werk maken van een leefbare, bereikbare stad. En daarbij willen we de Gentenaars blijvend betrekken. We doen daarom deze voorstellen:  Lees verder

Weigering verkaveling Meibloemsite

Komende maandag staat de verkavelingsaanvraag voor de Meibloemsite op de agenda van de gemeenteraad. Zoals eerder al aangekondigd, vraagt het college aan de gemeenteraad om de aanvraag niet goed te keuren.

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

Belangrijk en opmerkelijk: in de argumentatie voor dit negatief advies wordt veel aandacht besteed aan de densiteit van de Brugse Poort. Het voorzien van zoveel woningen in een thans niet bewoond binnengebied, zo luidt het, is in deze bijzonder dicht bevolkte wijk niet wenselijk. Daarmee volgt het college een van de belangrijkste bezwaren van de buurtbewoners.  Lees verder

Meibloemsite: deuren dicht, maar nog geen nieuwe aanvraag

Eind vorige maand gingen de deuren van de voormalige meubelfabriek Van den Berghe-Pauvers dicht. Noch de vzw’s die de site twee jaar lang lieten bruisen, noch de buurtbewoners kregen van de ontwikkelaar enige uitleg. Bij schepen Tom Balthazar polste ik naar meer informatie over de toekomst van de Meibloemsite. Veel nieuws viel er helaas niet te melden: er vond wel al overleg plaats, maar er kwam nog geen nieuwe verkavelingsaanvraag. Wel opmerkelijk: de stad heeft de ontwikkelaar aangeboden om de panden tegen de door de ontwikkelaar betaalde aankoopprijs te kopen. Zij toonden zich hiertoe niet bereid.

Foto: fcdebuurt.org
Foto: fcdebuurt.org

Lees verder

Boeiend debat over kindvriendelijkheid

Op 10 mei 2014 organiseerde ik samen met de wijkclub van sp.a Brugse Poort een ontbijtdebat over kindvriendelijkheid. Ik kan tevreden terugblikken, maar zie toch nog vele uitdagingen. Ik denk dat we met de aandacht voor kindvriendelijkheid goed op weg zijn. Maar er is nog veel werk: onze openbare ruimte is nog steeds niet aangepast aan kinderen en we laten maatschappelijk kwetsbare jongeren nog te veel in de steek.

debat4
Foto: Jean Marie Fotografie

Tijdens het debat werd zaterdag alvast wél aan de kinderen gedacht: zij konden zich uitleven in een – wegens regenweer binnen ingerichte- pop-up speeltuin.

 
Lees verder

Stand van zaken Meibloemsite

Tijdens het vragenuur van de Gemeenteraad van maart 2014 vroeg ik schepen Tom Balthazar naar een stand van zaken over de Meibloemsite in de Brugse Poort.

(Letterlijk) Vraag naar de stand van zaken Meibloemsite

Het is intussen een jaar geleden dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning betreffende de Meibloemsite in de Brugse Poort op het nippertje werd teruggetrokken. Dit tot de tevredenheid van de vele omwonenden die hun bezwaren hadden geuit.

Wat is de stand van zaken van de toekomstige ontwikkeling van de Meibloemsite? Heeft er intussen overleg plaatsgevonden tussen de stad, de eigenaars en/of de bewoners? Zo ja, wat was daarvan het resultaat?

(Letterlijk) Antwoord van schepen Tom Balthazar

Op 14 november 2011 organiseerde de ontwikkelaar Acasa/Urban Link een informatievergadering voor de buurt om het woonproject op de terreinen van de voormalige bowling Meibloem en de meubelfabriek Van den Berghe-Pauvers toe te lichten. De stad was hier ook op aanwezig en schetste het ruimere kader van de Brugse Poort.

Daarnaast nodigde ik op 17 februari 2012 de mensen van de Precaire Puzzel uit om het project samen met hen te bespreken.

Eind 2012 dienden de ontwikkelaars hun verkavelingsaanvraag in. Deze werd echter begin 2013 terug ingetrokken.

Kort na de intrekking van de verkavelingsaanvraag eind maart 2013 is er een overleg geweest tussen Dienst Stedenbouw en de projectontwikkelaar waarbij diverse opmerkingen en suggesties werden meegegeven. Tot op heden heeft de dienst echter nog geen nieuwe plannen of aanpassingen gezien.

Sinds de intrekking heeft er ook geen overlegmoment meer plaatsgevonden met de projectontwikkelaars en/of architecten. Eventuele wijzigingen aan de plannen zijn dus op vandaag niet gekend bij de Dienst Stedenbouw. Er is eveneens tot op heden geen nieuwe verkavelingsaanvraag ingediend.

Enkele buurtbewoners hebben bij de Dienst Stedenbouw geïnformeerd naar de stand van zaken voor de Meibloemsite. Deze hebben hetzelfde antwoord meegekregen.

Het lijkt aangewezen dat, gezien de vele vragen uit de buurt, de projectontwikkelaars nog een informatievergadering organiseren voor de buurt. Dit initiatief ligt echter bij hen, wij kunnen enkel de suggestie doen.

Een toerismebureau voor de Brugse Poort!

De Brugse Poort heeft voldoende troeven om ook mensen van buiten de buurt aan te trekken. Ik trok de voorbije weken met een kaart van de wijk naar 100 Brugse Poortenaren. Met elk van hen besprak ik de voordelen en de nadelen van de wijk. Dit weekend bezorg ik met enkele vrienden alle inwoners van de Brugse Poort een kaart met tips en hotspots . En… ik trek met een tijdelijk, mobiel toerismebureau door de buurt. Lees verder