Gentse kortingen ook voor kinderen van co-ouders

In Vlaanderen heeft ongeveer 1 kind op 5 gescheiden ouders. Een deel van die kinderen pendelt tussen de ene en de andere ouder, in een systeem van co-ouderschap. In dat geval kan het kind slechts op 1 van beide adressen officieel gedomicilieerd worden. Dat maakt dat kinderen in de gemeente van de andere ouder soms op administratieve drempels botsen. Het kortingstarief in het zwembad, betaalbare vakantiekampen…: zonder domicilie kunnen ze geen aanspraak maken op voordelen die de gemeente aan kinderen biedt. Dat is niet onbelangrijk, want we weten dat veel alleenstaande ouders het financieel niet makkelijk hebben.

stocksnap_uldsaubhux

Maar sedert begin van dit jaar is er een oplossing: kinderen van gescheiden ouders die bij beide ouders verblijven kunnen we voortaan Lees verder

Gents circulatieplan verdient beter dan ja/neen

Schermafbeelding 2016-02-23 om 00.13.34Het nieuwe circulatieplan voor de stad Gent verdient veel beter dan een simpele ja/neen-vraag. De Gentse meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open Vld) wijzen daarom het voorstel tot referendum af. We willen werk maken van een leefbare, bereikbare stad. En daarbij willen we de Gentenaars blijvend betrekken. We doen daarom deze voorstellen:  Lees verder

Veilig oversteken tussen Astridlaan en Citadelpark

(Letterlijk) Vraag over de heraanleg van de verbinding Citadelpark – Sint Pieters station

Vorig jaar kondigde de schepen aan dat de Kortijksesteenweg ter hoogte van de kruising met de Astridlaan en het Citadelpark zou worden heraangelegd. Dit onder meer om een betere oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers te garanderen.

 • Welke maatregelen zullen genomen worden om op deze drukke fiets- en voetgangers-as de oversteekbaarheid te verbeteren?
 • Worden deze ingrepen afgestemd op de geplande heraanleg van de Oostelijke route in het Citadelpark?
 • Wordt ook de Astridlaan mee opgenomen in deze heraanleg?
 • Wanneer zullen de werken aanvangen?
 (Letterlijk) Antwoord van schepen Filip Watteeuw

Er bestaat een ontwerp voor met een middenberm op de Kortrijksesteenweg tussen het Citadelpark en de Astridlaan, zodat voetgangers en fietsers daar veilig kunnen halteren bij de oversteek.

Lees verder

Veiliger fietsen aan het kruispunt Visserij x Kasteellaan

De kruising van de Visserij met de Kasteellaan staat gekend als een punt met veel conflicten tussen fietsers (cf. aanwezigheid fietsstraat) op de Visserij en het drukke bus- en autoverkeer op de Kasteellaan.

Ik stelde volgende vragen aan de schepen van mobiliteit:

 • Worden er maatregelen gepland om deze situatie te verbeteren? Zoja, dewelke?
 • Is een fietsonderdoorgang (Visserij onder de Kasteellaan) een mogelijkheid? Wordt deze optie onderzocht of overwogen?

(Letterlijk) Het antwoord van schepen Filip Watteeuw: Lees verder

Betere afspraken rond auto’s in het Citadelpark tijdens Zesdaagse

Foto: Citadelpark voor Kinderen
Foto: Citadelpark voor Kinderen

De stad Gent gaat in de aanloop naar de Zesdaagse 2015 betere afspraken maken met de organisatoren omtrent autoverkeer en sluikafval in het Citadelpark. Vorig jaar bleek immers dat er tijdens de opbouw en het verloop van de Zesdaagse nog regelmatig wagens en zelfs grote vrachtwagens door het park en langs de speeltuin reden.

Zie ook De Standaard en HLN.

Lees verder

Overleg rond nieuwe moskee Elyzeese Velden

De vzw Al Markaz Idara diende vorig jaar een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in met het oog op de volledige vernieuwing van de moskee gelegen aan de Elyzeese Velden 35-37. De bedoeling zou zijn om de huidige gebedsruimte, het sanitair en de klassen te slopen en een volledig nieuw educatief socio-cultureel centrum met moskee te bouwen.

Lees verder

100 Gentenaars: een terugblik

Waar het  adjectief ‘historisch’ halverwege de interviews met 100 Gentenaars nog net de top 3 haalde, werd het vijftig interviews later ingehaald door het predicaat ‘levendig’. Mooi, gezellig en levendig. Zo beschrijft een Gentenaar zijn stad dus in drie woorden. En jawel, de Gentenaar is ook kritisch: hij wil een betere mobiliteit, minder zwerfvuil en meer groen in de stad. Een terugblik op 100 gesprekken met Gentenaars.

Gent in drie woorden volgens 100 Gentenaars

 

Prioriteiten voor Gent volgens 100 Gentenaars

Gevraagd naar wat er beter moet in Gent, gaan heel wat antwoorden over het fietsen in Gent: de infrastructuur moet meer, beter en veiliger. “In de straat van mijn school ligt geen fietspad. Dat is toch niet normaal?” zegt Ilias, 7 jaar. Mobiliteit blijkt menig Gentenaar wakker te houden. Veel opmerkingen gaan over het gebrekkige aanbod aan openbaar vervoer. “Ik kom soms met de trein laat terug van het werk. Dan sta ik rond 22u aan het station en heb ik amper nog een tram.” (Jonito,  23 jaar) Veel Gentenaars maken zich ook zorgen over de veiligheid en ergeren zich aan het zwerfvuil.

Na de publicatie van Gentenaar nr. 50 gaf ik al wat toelichting bij de plannen van sp.a-Groen voor fietsen, groen, veiligheid en kinderopvang in Gent.

Mobiliteit

Vandaag dus nog iets meer over mobiliteit. Met sp.a-Groen zijn we ervan overtuigd dat er maar één mogelijkheid is om de groeiende verkeersdruk te keren: een duidelijke keuze voor een stadsvriendelijke mobiliteit waarbij het openbaar vervoer, de fiets en voetganger centraal staan volgens het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Personenwagen). Dat is noodzakelijk om bij een groeiende bevolking aan zoveel mogelijk Gentenaars toch een leefbare woonomgeving te garanderen en voor iedereen een vlotte bereikbaarheid van de hele kernstad en andere woonkernen waar te maken.

We werken daarom aan een verkeersconcept dat de overstap van de auto naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk maakt. Gebruiksgemak, bereikbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. Daarmee willen we vooral de leefbaarheid voor elke Gentenaar verbeteren, de milieuhinder afbouwen en belangrijke stappen zetten in de richting van een klimaatneutrale stad. Fiets en tram zijn daarbij de speerpunten in het mobiliteitsbeleid.

Dit nieuwe verkeersconcept wordt stap voor stap opgebouwd in functie van het realiseren van de benodigde infrastructuur.

Enkele concrete punten

 • We bouwen aan de rand van de stad een ring van park&ride parkings vertrekkende van de reeds bestaande park&ride parkings. Vanaf daar krijgt het openbaar vervoer voorrang via aparte beddingen en verkeerslichtenbeïnvloeding wat een vlotte verbinding met het hart van de stad, met de kernstad en de woonkernen mogelijk maakt.
 • Voor het goederentransport naar het centrum van de stad wordt een stadsdistributiecentrum uitgebouwd. Op die manier voorkomen we dat grote vrachtwagens zich nog langer door het stadscentrum moeten wringen.
 • Wij blijven onverkort kiezen voor een fijnmazig tramnet in Gent. We gaan daarbij onverminderd voor een snellere uitvoering van het Pegasusplan. Naast de spoedige realisatie van de reeds voorziene verlengingen richting Zwijnaarde, UZ Gent, en op The Loop, betekent dit in de eerste plaats dat er in de komende legislatuur een doorbraak komt in de realisatie van de vertramming van lijn 3 (richting Mariakerke), lijn 7 (deel Sint-Pietersstation-Dampoortstation) en de tramlijn in het kader van het project Oude Dokken tussen het Neuseplein en de Dampoort, waarbij minstens al met de realisatie van één tramlijn kan worden gestart. Verder zijn hogere frequenties op de hoofdlijnen, een vlotte doorstroming in eigen bedding en via verkeerslichtenbeïnvloeding en een meer kwalitatief laatavond- en nachtaanbod essentieel in de verdere uitbouw van het openbaar vervoer in Gent.
 • Iedereen is voetganger, hoe kort de verplaatsing ook is. Er wordt verder werk gemaakt van een doorgedreven voetgangersbeleid, waarin een optimale toegankelijkheid (vb. door heraanleg van voetpaden in slechte staat) en verkeersveiligheid voorop staan.
 • We ijveren voor een daling van het autogebruik en het autobezit in het algemeen, en in de kernstad en de woonkernen in het bijzonder. Dit bereiken we prioritair door een verhoging van het aanbod en het gebruik van het openbaar vervoer, alsook met kwalitatieve fiets- en voetgangersinfrastructuur. Ook alternatieven zoals autodelen en de bouw en de ontwikkeling van autoluwe wijken worden gepromoot en ondersteund. 

Wordt vervolgd

Een vrouw aan wie ik vroeg wat ik volgens haar moet doen als jonge politica, antwoordde me: de stad vooral zelf blijven beleven. Ik denk dat ze gelijk heeft. Je kan niet aan politiek doen zonder zelf de stad dagelijks te voelen, zonder dat je weet wat er bij de mensen leeft.

De 100 Gentenaars hebben me alvast veel geleerd over wat er bij jong en oud, nieuwkomer of geboren Gentenaar leeft. Morgen beslist de Gentse kiezer of ik daar de komende zes jaar als gemeenteraadslid mee aan de slag mag. Wordt vervolgd!

Astrid vraagt het aan… Hugo

Ik ben vree content dat ik Gentenaar ben.”

Op 14 oktober 2012 doe ik mee aan de Gentse gemeenteraadsverkiezingen. Van op plaats 16 van de sp.a-Groenlijst ijver ik voor een sociaal en ecologisch Gent. Eigenlijk wil ik alle Gentenaars ontmoeten, maar dat is helaas niet mogelijk. Daarom zoek ik 100 Gentenaars op. Zij mogen me vertellen wat ik voor hen kan doen!

Wie is geschikter om deze reeks van 100 interviews af te ronden dan Hugo? Deze geboren en getogen Gentenaar van 63 woont al sinds ’83 in Ledeberg.  Vanaf zijn zesentwintigste tot aan zijn pensioen werkte hij als tramchauffeur. Nu is hij toch wel tevreden dat hij op rust is, hoewel dat niet wil zeggen dat hij tegenwoordig stil zit. Een deel van zijn vrije tijd slijt hij als amateurfotograaf. Doorheen de hele campagne nam hij honderden zoniet duizenden foto’s van de kandidaten en militanten voor sp.a-Groen.

Als je Gent moet omschrijven, welke drie woorden komen dan eerst bij je op? “Dynamisch, cultureel en ‘schuune’ natuurlijk!

Gent is voornamelijk een mooie stad geworden dankzij de veranderingen die de laatste 20, 25  jaar plaatsvonden. Toen ik jong was, lag de stad er ’s avonds maar doods bij. Auto’s mochten overal parkeren en de straten verkeerden in een erbarmelijk staat. Als je dat vergelijkt met hoe onze stad er dezer dagen uitziet, is het verschil ongelooflijk. Ik ben overal in Vlaanderen geweest, maar voor mij is Gent de ‘schuunste’ stad van de hele wereld.”

Ik kom voor het eerst op bij de gemeenteraadsverkiezingen. Welke verbeteringen zijn nodig volgens jou?

“Daarnet zag ik het nog in Ter Zake: een discussie over de mobiliteit in Gent, of zal ik zeggen: het gebrek aan mobiliteit. Het openbaar vervoer moet hoe dan ook stukken beter georganiseerd worden. Neem nu de afschaffing van laatavondbussen en –trams, dat is toch triestig voor de bewoners? De stad zou meer inspraak moeten krijgen, want het beleid dat momenteel gevoerd wordt door De Lijn houdt te weinig rekening met de behoeften van de Gentenaars.”

Hugo, jij bent de allerlaatste Gentenaar die ik aan het woord laat en dit is mijn allerlaatste vraag. Wat is jouw lievelingsplekje in de stad?

“Ik ben graag buiten en dan vind je me vooral op pleinen en terrassen. In feite kom ik op veel plaatsen: de Vrijdagmarkt, de Korenmarkt, de Zuid. Als ik er nu echt eentje moet uitkiezen (denkt een minuutje na)… Ah! ‘t Sint-Baafsplein!”