Meer middelen voor outreachend leren voor jongeren uit intra-Europese migratie

Vanavond keurde de gemeenteraad een subsidie van 100.000 euro goed voor het realiseren van laagdrempelige basisactivering voor jongeren uit intra-Europese migratie.

Dat intra-Europese migratie (IEM) onze stad voor grote uitdagingen plaatst, dat weten we intussen allemaal. Maar hoe het is om als jongere met roots in een Oost-Europees land en vaak met een familiegeschiedenis van extreme discriminatie en achterstelling op te groeien in onze stad, dat kan wellicht niemand van ons zich heel goed voorstellen.

youth

Maar wanneer het met die kinderen en jongeren spaak loopt, is het net dat wat we zouden moeten proberen. Ons even in de plaats stellen van de kinderen en jongeren die afhaken van school, die er niet in lijken te geloven dat er voor hen een betere toekomst is weggelegd, en van wie sommigen voor overlast zorgen of als misdrijf omschreven feiten plegen.

Net daar ligt de meerwaade van het project IEM-jongeren waarop de stad nu al enkele jaren hard inzet. Dat doen we door in een sterk netwerk en vanuit de leefwereld van Lees verder

Racistische optocht in Gent: bespreking in de gemeenteraadscommissie

NHSM-logoMet afschuw volgde ik op zondagavond 26 november de live verslaggeving op sociale media van de racistische optocht door onze binnenstad. Een groep van ongeveer 250 heethoofden trok toen, in een niet-aangevraagde betoging, door de stad met leuzen als ‘Roma’s buiten’. Het droeve dieptepunt moet het moment zijn geweest waarop de hooligans en consoorten aan de drempel van de daklozenopvang racistische leuzen stonden te scanderen. Binnen vangt de stad daar gezinnen met kinderen op die anders in de parken moeten slapen.

De politie kon vermijden dat het geweld escaleerde. Maar veel Gentenaars vroegen zich ook af of de optocht niet vroeger had kunnen beëindigd worden. In zijn antwoord onderstreepte de burgemeester dat de politie vooral de-escalerend heeft opgetreden. De inschatting was dat tussenkomen aan het begin van de manifestatie tot grote problemen (lees: veel geweld) zou hebben geleid. De Politie evalueert wel hoe de informatiepositie nog kan verbeterd worden en hoe het basisreactiemodel van de Gentse Politie en opschaling voor onverwachte incidenten nog kan versterkt worden. Meer lees je hieronder in de letterlijke weergave van vraag & antwoord.  Lees verder

Gent loopt niet warm voor ‘peukentegels’

De medewerkers van Ivago die zich dagelijks inzetten voor de netheid van onze stad, maar ook elke Gentse burger die al eens deelnam aan de ‘Gruute Kuis’ weten het maar al te goed: de vervuiling van onze straten door sigarettenpeuken lijkt heel moeilijk in te tomen. Recent kondigde de Vlaamse regering aan dat er in heel Vlaanderen duizend ‘peukentegels’ komen, dat is een bakje in het trottoir waarin rokers hun sigaret kunnen gooien. De tabaksindustrie betaalt het project.

Hoewel dit systeem elders al een positieve impact bleek te hebben op de zwerfvuilproblematiek, zijn er ook kritische bedenkingen. In een reactie van Stichting tegen Kanker klonk onder meer de vraag of dergelijke tegels niet voor extra rookprikkels in het straatbeeld zorgen. 

StockSnap_51L2DSZ0YJ

Een kritische houding die ik alleen maar kan delen. Terwijl men in andere landen Lees verder

Gents circulatieplan verdient beter dan ja/neen

Schermafbeelding 2016-02-23 om 00.13.34Het nieuwe circulatieplan voor de stad Gent verdient veel beter dan een simpele ja/neen-vraag. De Gentse meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open Vld) wijzen daarom het voorstel tot referendum af. We willen werk maken van een leefbare, bereikbare stad. En daarbij willen we de Gentenaars blijvend betrekken. We doen daarom deze voorstellen:  Lees verder

COPS: het snelle bijstandsteam van de Gentse politie

Onlangs kwam het Snelle Responsteam (SRT) van de Antwerpse politie tussen in een jeugdinstelling. Daarbij werd een 14-jarig meisje dat zichzelf dreigde te verwonden met een glasscherf uitgeschakeld met een verfkogel uit een FN303, een zogenaamd ‚less lethal weapon’. Een bijzonder verontrustend incident: Wat doet een SRT in een jeugdinstelling? Hoe kan het dat er bij een incident met één minderjarige persoon blijkbaar geen minder ingrijpende oplossing bestaat dan een wapen af te vuren?

Schermafbeelding 2015-11-26 om 22.12.48

Naar aanleiding van dit incident vroeg ik bij de Gentse burgemeester Daniel Termont informatie en cijfers op over de werking van de COPS-unit van de Gentse politie, zeg maar ons “snelle respons team”.

Lees verder

Betere afspraken rond auto’s in het Citadelpark tijdens Zesdaagse

Foto: Citadelpark voor Kinderen
Foto: Citadelpark voor Kinderen

De stad Gent gaat in de aanloop naar de Zesdaagse 2015 betere afspraken maken met de organisatoren omtrent autoverkeer en sluikafval in het Citadelpark. Vorig jaar bleek immers dat er tijdens de opbouw en het verloop van de Zesdaagse nog regelmatig wagens en zelfs grote vrachtwagens door het park en langs de speeltuin reden.

Zie ook De Standaard en HLN.

Lees verder

Nieuw GAS-beleid goedgekeurd door gemeenteraad

(Letterlijk: tussenkomst GAS-beleid op de gemeenteraad van november 2014)

De stad heeft er een lang traject op zitten om vandaag de nieuwe Beleidsnota over de Gemeentelijke Administratieve Sancties aan de Gemeenteraad voor te leggen. Een lang traject, omdat verschillende koninklijke besluiten op zich lieten wachten, maar ook omdat er heel wat overleg heeft plaatsgevonden: overleg met het parket en andere belangrijke partners in de uitvoering van het GAS-beleid, maar ook overleg met het middenveld door middel van een Trefdag in april.

youthIn wat volgt wil ik me beperken tot het luik dat minderjarigen betreft.

Lees verder

Geen GAS voor 14-jarigen. En dan nu het echte werk.

Een beslissing om iets niét te doen: dat lijkt niet bepaald nieuwswaardig. Niet zo vandaag met de belangrijke bekendmaking van het Gentse stadsbestuur: Gent verlaagt de leeftijd waarop je een gemeentelijke administratieve sanctie kan krijgen niet naar 14 jaar.

Een zucht van opluchting zal te horen zijn bij de vele organisaties die zich al jaren inzetten voor een samenleving die kinderen en jongeren insluit en hun rechten hoog in het vaandel draagt. Want welke boodschap zou een leeftijdsverlaging geven? Dat het de spuigaten uitloopt met dat jong gespuis en dat we daar met z´n allen wel eens paal en perk aan mogen stellen.

Lees verder

Tussenkomst: aanpassing van het GAS-beleid?

Raadslid Paul Goossens vroeg in de gemeenteraad aandacht voor het risico op willekeur bij het uitschrijven van Gemeentelijke Administratieve Sancties. Ik stelde burgemeester Daniel Termont volgende bijkomende vragen:

Ik denk dat de vraag naar aandacht voor het risico op willekeur een terechte vraag is: bij overlast is een proportionele reactie volgens transparante procedures in ieders voordeel.

Ik wil hierbij graag aansluiten door te verwijzen naar de nieuwe wetgeving omtrent gemeentelijke administratieve sancties die eind mei in de Kamer werd goedgekeurd. Naar aanleiding van dat wetsvoorstel zijn er in een gemeenschappelijke actie van maar liefst 213 middenveldorganisaties verschillende bekommernissen ge-uit: het risico op willekeur is daar een van, maar zij stellen ook de mogelijke leeftijdsverlaging, waarbij jongeren vanaf 14 jaar een GAS zouden kunnen krijgen, in vraag. Ze waarschuwen onder meer voor het onnodig laten uitdijen van een parallel systeem aan ons bestaand jeugdbeschermingsrecht.

Ik ben er mij van bewust dat de nieuwe wet nog niet gepubliceerd is, maar wil toch graag al hetvolgende vragen:

  • Plant u als burgemeester maatregelen om het GAS-beleid in Gent aan te passen?
  • En zal u in dat kader het huidige GAS-beleid evalueren en het Gentse middenveld te betrekken?

Het antwoord van burgemeester Daniel Termont: 

Ik heb ter voorbereiding van wat ik zinnens ben in het najaar een lang en goed gesprek gehad met de procureur, op mijn verzoek, over de nieuwe wetgeving van de GAS. De procureur wist mij te vertellen dat de nieuwe wetgeving voor hem veel mogelijkheden biedt om zaken naar de stad door te schuiven. Maar evenzeer zijn er vele zaken die hij op het niveau van het parket wil houden. U weet dat we aan de heer Sabbe een zeer goede procureur hebben die dit op een correcte manier invult.

Ik heb met de procureur het volgende afgesproken – en dit heb ik tevens politiek getoetst in het college – :

  • ten eerste een grondige evaluatie van het huidige GAS systeem (aantal GAS, welke materies, hoeveel betrokken minderjarigen, problemen, mogelijke beleidsmaatregelen om GAS te vermijden…)
  • ten tweede zal de procureur een nota verzorgen betreffende de mogelijkheden van de nieuwe GAS-wetgeving
  • ten derde een grondige evaluatie van het project ‘First Offenders’, het project waarbij we in samenwerking met de politie, de ouders, de school, de omgeving… minderjarigen die voor de eerste keer een misdrijf plegen, begeleiden, dit om te vermijden dat ze een tweede misdrijf zouden plegen. Als deze minderjarigen zich aan de afspraak houden, blijven zij uit handen van het gerecht. Momenteel gaat het om 331 jongeren op 1 jaar tijd. 71 daarvan zijn met gunstig gevolg begeleid. Zowel van politie als van parket hoor ik hierover positieve geluiden.

Op basis van deze drie zaken zou ik een beleidsvoorstel willen formuleren rond GAS, minderjarigen, eerste misdrijven, samenlevingsproblemen en dergelijke. Met dit voorstel wil ik naar een ronde tafel trekken waarbij alle relevante actoren worden betrokken: jeugdwerk, jeugdbescherming, parket, politie, jeugdpolitie… Het is dan de bedoeling de uitkomst van deze gesprekken als basis voor het beleid te gebruiken.

Een vergelijkbare werkwijze hebben we toegepast om tot de drugsbeleidsnota te komen. Dit heeft heel goed gewerkt, omdat het een beleid is dat gedragen wordt door gans het werkveld. Voor de GAS, en zeker waar het over minderjarigen gaat, wil ik evenmin over een nacht ijs gaan. We zullen er dus zeker nog op terugkomen.