Meer hulp bij het opnemen van rechten

OCMW Gent helpt actief bij opnemen van rechten.
In de strijd tegen armoede is het automatisch toekennen van rechten een ontzettend belangrijke maatregel. Mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, weten immers niet altijd dat ze recht hebben op bepaalde kortingen, premies, andere tegemoetkomingen of vormen van ondersteuning. Ook kan de administratie om het recht op te nemen een te hoge drempel zijn.

StockSnap_6ADA4360BE

Om die onderbescherming aan te pakken, koos het Gentse stadsbestuur duidelijk voor een pro-actieve dienstverlening. Dat betekent dat je als OCMW niet Lees verder

Meer lekker eten: elk kind een gratis, gezonde maaltijd

“Elk kind een gratis, gezonde maaltijd”

‘Deze Week’ vroeg me naar mijn wildste dromen voor Gent. Niet makkelijk om er eentje uit de kiezen, maar deze is het geworden: ik droom ervan dat elke leerling op school gratis een gezonde maaltijd kan krijgen. Dat is geen onnodige extra als je weet dat één Gents kind op vijf in armoede opgroeit. Elke dag komen er leerlingen met lege boterhamdozen naar school. Ook voor alleenstaande ouders, of koppels die met twee gaan werken, is ’s avonds vers en gezond koken niet altijd vanzelfsprekend.

In Finland krijgen kinderen al jaren een gratis, gezonde maaltijd op school. De Finnen zien dit als een investering in de toekomst: als alle kinderen op school gezond kunnen eten, dan draagt dat bij tot hun ontwikkeling en tot gelijke kansen. Het is tegelijk een investering in lokale landbouw. En het biedt kansen voor tewerkstelling, zowel in de keuken als op het veld.

In het stedelijk onderwijs hebben we werk gemaakt van gezondere en duurzame schoolmaaltijden. Tegelijk voerden we een sociaal tarief in, zodat dit ook betaalbaar is voor mensen met een bescheiden inkomen. Helaas laat minister Homans niet toe dat we de 1 euro-maaltijden voor kinderen in armoede via de scholen aanbieden. Een gemiste kans.

De stad onderzoekt verder hoe we lokale boeren kunnen betrekken. Er komen proefprojecten waarbij leerlingen een maand lang elke dag een locale, ecologische en faire maaltijd eten voor een betaalbare prijs. Kortom: dromen is goed, doen is nog beter!

Schermafbeelding 2018-01-08 om 10.53.51

Meer stadsgronden voor lokale landbouw

Naar aanleiding van de verkoop van landbouwgronden door het OCMW Gent, schreef Myriam Dumortier op Mo.be haar pleidooi neer om gronden in eigendom van de Stad of het OCMW ook in te zetten voor lokale, duurzame landbouw.

StockSnap_1QKH0MOUC7

In de commissie van juni stelde ik schepen Tine Heyse enkele vragen in verband met de ondersteuning van ‘Community Supported Agriculture’ (kort: CSA) door de stad. Bij CSA kiezen boeren en consumenten er bewust voor om samen een kleinschalig en ecologisch landbouwproject vorm te geven. Consumenten kopen jaarlijks een oogstaandeel, waardoor de boer zich verzekerd ziet van een gegarandeerd inkomen, ook bij een tegenvallende oogst.

Uit het antwoord van de schepen bleek dat de stadsdiensten, SOGent en het OCMW een project aan het uitwerken zijn dat publieke gronden koppelt aan noden inzake stadslandbouw. Schepen Heyse en OCMW-voorzitter Rudy Coddens kondigden aan dat er een testprocedure komt waarbij gronden ter beschikking worden gesteld voor duurzame, lokale landbouw. Meer details volgen later. Ik volg het in elk geval op.

 (Letterlijk) Mondelinge vraag: Community Supported Agriculture (CSA) in Gent

Tien jaar geleden startte in Vlaanderen de eerste CSA of community Lees verder

Gent loopt niet warm voor ‘peukentegels’

De medewerkers van Ivago die zich dagelijks inzetten voor de netheid van onze stad, maar ook elke Gentse burger die al eens deelnam aan de ‘Gruute Kuis’ weten het maar al te goed: de vervuiling van onze straten door sigarettenpeuken lijkt heel moeilijk in te tomen. Recent kondigde de Vlaamse regering aan dat er in heel Vlaanderen duizend ‘peukentegels’ komen, dat is een bakje in het trottoir waarin rokers hun sigaret kunnen gooien. De tabaksindustrie betaalt het project.

Hoewel dit systeem elders al een positieve impact bleek te hebben op de zwerfvuilproblematiek, zijn er ook kritische bedenkingen. In een reactie van Stichting tegen Kanker klonk onder meer de vraag of dergelijke tegels niet voor extra rookprikkels in het straatbeeld zorgen. 

StockSnap_51L2DSZ0YJ

Een kritische houding die ik alleen maar kan delen. Terwijl men in andere landen Lees verder

Huiswerk en gelijke kansen: verzoenbaar of toch niet?

Al wie van dicht of van ver met onderwijs te maken heeft, kent de discussie: hoe zit dat nu met huiswerk? Hebben de kinderen het nodig of is het een overbodige last, die vooral de ongelijkheid tussen leerlingen vergroot? We weten dat ons onderwijs er niet in slaagt de ongelijke start van leerlingen goed te maken. Sommige onderzoekers zijn ervan overtuigd dat huiswerk bijdraagt tot die groeiende ongelijkheid. Zo pleiten professor Stefan Ramaekers en kinderpsychiater Marina Danckaerts in Klasse onomwonden voor het afschaffen van huiswerk omdat het de gelijke ontwikkelingskansen van kinderen in het gedrang brengt en thuis voor onnodige stress zorgt. Niet alle kinderen hebben ouders die kunnen helpen en niet alle kinderen kunnen de opdrachten even snel of makkelijk uitvoeren.

stocksnap_x6077hdeqhIn de praktijk zien we dat scholen sleutelen aan een beter huiswerkbeleid. Voorbeelden zijn: differentiëren per leerling, enkel huiswerk geven voor zaken die leerlingen moeten automatiseren (zoals lezen en tafels leren), beperken van huiswerk in tijd of het volledig inbouwen van oefenen en instuderen in de schooluren.

In de commissie onderwijs vroeg ik aan schepen Decruynaere wat het beleid is in de Gentse stedelijke scholen.

Lees verder

Opinie: De praktijktest is een flitspaal bij discriminatie

Ook gepubliceerd in De Standaard van 22 september 2016.

Het is oud nieuws, maar het blijft de gemoederen verhitten: de stad Gent pakt huurdiscriminatie aan met praktijktests. Nog vertrouwder nieuws: minister Homans (N-VA), bevoegd voor gelijke kansen, gelooft er niet in. De minister zegt dat praktijktests strijdig zijn met de vrije selectie van verhuurders. Ofwel heeft ze niet begrepen wat de praktijktests precies beogen, ofwel misleidt ze doelbewust. Een verhuurder zoekt een huurder die Lees verder

Aparte nachtopvang voor dakloze gezinnen met kinderen

Het OCMW Gent gaat verder inzetten op het vermijden van dakloosheid bij gezinnen. Voor die gezinnen die toch nog in een acute situatie van dakloosheid terechtkomen, komt er een aparte, meer op de noden van gezinnen met kinderen afgestemde nachtopvang.

graffiti-1036875_1920

De Gentse winternachtopvang kende deze winter een gemiddelde bezetting van 85 op 105 bedden. Dit betekende dat slechts zelden mensen moesten geweigerd worden. Dit is een positieve evolutie. Het welslagen van enkele projecten om daklozen aan een woning te helpen speelt daarbij, aldus de OCMW-voorzitter, een belangrijke rol.

Nachtopvang blijft een tijdelijke noodzaak en kan nooit Lees verder

Korting voor rolstoelgebruikers bij beperkte toegankelijkheid musea

De stad Gent past binnenkort een reductietarief toe voor tentoonstellingen die niet volledig rolstoeltoegankelijk zijn. Dit kondigde schepen Annelies Storms vanavond aan na vragen in verband met de rolstoelgankelijkheid van culturele initiatieven in Gent. Deze zomer kloeg een rolstoelgebruiker nog aan dat de helft van de locaties van het festival ’80 days of summer’ niet toegankelijk was.

normal_Bord_gehandicapten_rolstoelDaarnaast voorziet de stad budget om de historische huizen beter toegankelijk te maken. Zo komt er bijvoorbeeld een bijkomende ingang aan de Sint Pietersabdij. De stad creëert ook de mogelijkheid om gebouwen virtueel te bezoeken. Zo bestaat sedert enige tijd al dit virtueel bezoek aan het stadhuis.

Lees verder

Antidiscriminatieplan is goedgekeurd

Bon, het is goedgekeurd. Gent heeft een plan om racisme en discriminatie te bestrijden. Niet alleen door te informeren en te sensibiliseren. Ook door te registreren en te sanctioneren. Dat dat sluitstuk niet naar de zin is van N-VA en Vlaams Belang, mocht blijken uit een debat dat voorwaar over twee avonden gemeenteraad moest gespreid worden.

Antidiscriminatieplan

In tijden waarin racisme relatief wordt genoemd, en discriminatie een excuus heet te zijn, maakt de Stad Gent een duidelijk statement: wij vinden dit onaanvaardbaar en wij gaan de strijd met discriminatie en racisme aan. Mensen zitten hier écht wel op te wachten. Wie daaraan twijfelt moet maar eens op sociale media de hashtag #dailyracism opzoeken.

Het sterke aan dit plan is dat er maatregelen komen op elke schakel van de keten. Gent wil voor een kwaliteitsvol beleid tout court zorgen door te informeren en te adviseren. Daarnaast wil Gent voorkomen dat mensen, organisaties of bedrijven discrimineren. En neen, niet door te polariseren of te veralgemenen, maar net door de dialoog aan te gaan met de verschillende sectoren waarin discriminatie veelvuldig voorkomt. En ten derde, en hierin schuilt het unieke van de Gentse aanpak: dit plan zorgt voor het nodige sluitstuk, door discriminatie actief op te sporen, te registeren, en tot slot ook te sanctioneren.

Is een groot succes hiermee verzekerd? Wellicht niet. Ook met dit sterke plan zal het niet eenvoudig zijn om een mentaliteitswijziging op gang te brengen. Er is een erg lage meldingsbereidheid (via het sms-systeem om discriminatie in de horeca te melden, kwamen vorig jaar maar 3 meldingen binnen). En als er dan al discriminatie wordt gemeld, is de objectivering van zo’n melding vaak erg moeilijk. Daarnaast zijn we ook aangewezen op beleid van hogerhand: de Vlaamse regering moet praktijktests mogelijk maken, vb. in de sectoren van werk en wonen, net zoals ze trouwens al bestaan in andere situaties. Helaas hult de minister bevoegd voor gelijke kansen zich in stilzwijgen.

 En dan nog iets. Als het gaat over de cijfers die de Universiteit Gent aan het licht bracht over discriminatie op de huurmarkt heb ik de voorbije dagen verschillende keren gehoord dat er een ‘dunne lijn is tussen selectie en discriminatie’. Ik onderneem een poging om dat toch wat uit te klaren.

Stel: iemand stelt zijn woning hier in Gent te huur. Hij gaat op zoek naar een huurder die het pand als een goede huisvader zal beheren en die in staat is de huur correct te betalen. Hij heeft de vrijheid om een huurder te selecteren, maar mag daarbij natuurlijk geen wetten overtreden.

Wat zegt nu de Antidiscriminatiewet (2007): dat je mensen niet verschillend mag behandelen op basis van een door de wet beschermd criterium (zoals daar zijn handicap, vermogen, afkomst, seksuele geaardheid…), tenzij daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor is.

Wanneer bijvoorbeeld iemand met een maandelijks inkomen van 1000 euro een pand wenst te huren aan 900 euro, dan is het objectief en redelijk te stellen dat deze kandidaat niet in staat zal zijn om de huur correct te betalen. Dat is SELECTE, geen discriminatie. Maar wat is nu gebleken uit het onderzoek van de UGent? Dat in een éérdere fase, nl. in het allereerste contact met de vraag om een pand te bezichtigen, mensen anders worden behandeld op basis van criteria die NIET te verantwoorden vallen.

Want als Fientje huppeldepup mailt voor een afspraak, kan ze het pand bezoeken. Terwijl Fientje met een visuele handicap in 1 op 3 gevallen geen afspraak krijgt.

En als Jan modaal mailt voor een afspraak, kan ook hij het pand zonder problemen bezoeken. Maar als Mohammed modaal mailt, krijgt hij van 1 op de 3 een nul op het rekest.

Dít geen selectie. Er is geen objectieve of redelijke rechtvaardiging mogelijk voor deze ongelijke behandeling. Er is geen sprake van een dunne lijn: dit is discriminatie – dit is strafbaar.

Als Siegfried Bracke dan in de pers laat optekenen dat schepen Tapmaz doet alsof elk bedrijf discrimineert en alsof elke verhuurder een racist is, dan vind ik dat toch héél straf. Voor een partij die zo hamert op meetbare gegevens, op kwantitatieve informatie, gaat Bracke wel erg lichtzinnig om met deze harde cijfers.

Zijn alle allochtonen slachtoffers en zegt Gent dat alle verhuurders discrimineren? Neen, niet allemaal. Maar wel 1 op de 3. Na dit debat kunnen we nog maar eens noteren dat de N-VA, enthousiast geruggesteund door het Vlaams Belang, dat geen reden vindt tot actie. Gelukkig denkt het Gentse stadsbestuur daar radicaal anders over.